serpent, sumatrapdf, snake, sumatra pdf icon download

Download common sizes of this icon

    These icons also belongs to icon sets "SumatraPDF file"