grass, vileplume, pokemon, kanto icon download

Download common sizes of this icon

    These icons also belongs to icon sets "151 pokemon of Kanto"